پک صد تایی کامل سوکت ۶ پین

غیرقابل خرید

سوکت پاور ۶ پین ماده
به همراه پین های کانکتور مادگی (مغزی)
سوکت پاور ۶ پین ماده
به همراه پین های کانکتور مادگی (مغزی)